coccinelle 005

saulutebbb.resized

Laisvos darbo vietos

1. Kauno miesto savivaldybė 2020 m. sausio 21 d. paskelbė konkursą Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ vadovo pareigoms eiti. Atranka 2020 m. balandžio 16 dieną.“ Daugiau informacijos Kauno miesto savivaldybės interneto svetainėje:

http://www.kaunas.lt/administracija/veikla/darbo-skelbimai

 

2. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (muzikos) mokytojas

Įstaigos pavadinimas:

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“

Pareigos:

Meninio ugdymo (muzikos) mokytojas (-a) 0,5 et.

Darbo vieta:

Bitininkų g. 21, Kaunas

Reikalavimai:

Turi turėti aukštąjį arba aukštesnįjį (specialųjį vidurinį išsilavinimą, įgytą iki 1995 metų) ir muzikinio ugdymo išsilavinimą

Funkcijos:

·         sudaro optimalias sąlygas vaikų meninei saviraiškai ir muzikinei kūrybai;

·      muzikinio ugdymo tikslų siekia sudarydamas atitinkančias vaikų amžiaus psichologinius ypatumus pedagogines sąlygas: susipažįsta su individualiais vaiko meniniais gebėjimais, patirtimi ir kuria turtingą, įvairią muzikinę aplinką;

·      atrenka ugdymo būdus ir metodus įvairioms meninės veiklos formoms ir rūšims;

·      kaupia metodines priemones, skatinančias aktyvią meninę veiklą;

·      meninę veiklą skatina įvairiomis formomis: muzikos valandėlėmis, savarankišku muzikavimu, švenčių, popiečių, vakaronių rengimu, muzikos pritaikymu įvairioje kitoje veikloje;

·      reguliariai rengia gamtos ritmo kalendorines darbo, tradicines šventes, popietes, vakarones vaikams;

·      muzikinę veiklą organizuoja tik patikrinus  jų balsų diapazonus, muzikinę klausą;

·      labai gabiems muzikai vaikams sudaro sąlygas platesniam ir gilesniam jų muzikiniam lavinimui, parenkant sudėtingesnius muzikos kūrinius, skiriant papildomą laiką individualiam bei grupiniam darbui;

·      labai gabius muzikai vaikus ruošia konkursams, festivaliams;

·      prireikus dalyvauja rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;

·      bendradarbiauja su grupių auklėtojais planuojant ugdomąją veiklą;

·      sistemingai vertina, fiksuoja vaikų daromą pažangą, apie vaikų muzikinius ugdymo pasiekimus informuoja tėvus (globėjus);

Darbo užmokestis:

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų ir komisijų narių darbo apmokėjimo įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: Mokytojas 4,77-5,15, Vyresnysis mokytojas 5,21-5,72, Mokytojas metodininkas 5,69-6,23, Mokytojas ekspertas 6,49-7,0

Dokumentai, kurie turi būti pateikti:

Gyvenimo aprašymas
Prašymas
Išsilavinimo dokumentai
Kvalifikacijos dokumentai
Asmens dokumentai
Sveikatos dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta:

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ raštinė

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai:

tel. 42 01 65, 24 47 87,

el. p. info@ld-boruzele.lt

 

3. Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a)

 

Įstaigos pavadinimas

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“

Pareigos

ikimokyklinio ugdymo mokytojas (-a) 2 et.

Darbo vieta

Bitininkų g. 21, Kaunas

Reikalavimai

Pedagoginis išsilavinimas, ikimokyklinio ugdymo auklėtojo kvalifikacija

Funkcijos

Organizuoti ir vykdyti ugdomąjį procesą:

 • planuoti grupės ugdomąją veiklą;
 • kurti grupės ugdomąją aplinką, parinkti priemones;
 • ugdyti ir/ ar dalyvauti vaikų ugdymo(si) procese.
 • prireikus dalyvauti  rengiant individualias vaikų ugdymo(-si) programas;
 • sistemingai vertinti, fiksuoti vaikų daromą pažangą.
 • teikti informaciją, pagal kompetenciją konsultuoti tėvus (globėjus), kitus įstaigoje dirbančius specialistus ikimokyklinio amžiaus vaikų ugdymo klausimais;
 • inicijuoti ir/ar dalyvauti bendruose įstaigos renginiuose, projektuose ir kitose veiklose.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu, atsižvelgiant į išsilavinimą, pedagoginį darbo stažą ir kvalifikacinę kategoriją.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: Mokytojas 4,96-5,15, Vyresnysis mokytojas 5,43-5,72, Mokytojas metodininkas 5,93-6,23.

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

CV
Prašymas
Išsilavinimo dokumentai
Kvalifikacijos dokumentai
Asmens dokumentai
Sveikatos dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ direktoriaus kabinetas

 

 Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

 

tel. 42 01 65, 24 47 87,

el. p. info@ld-boruzele.lt

   
   
   

 4. Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ mokytojo padėjėjas

Įstaigos pavadinimas

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“

Pareigos

Mokytojo padėjėjas (-a) 1 et.

Darbo vieta

Bitininkų g. 21, Kaunas

Reikalavimai

Išsilavinimas – ne žemesnis kaip vidurinis

Funkcijos

1.    Padeda ugdytiniui (ugdytinių grupei):

 • Orientuotis ir judėti aplinkoje, susijusioje su ugdymu ir už jos ribų ugdomosios veiklos, pamokų, pertraukų, kitos veiklos, neformaliojo švietimo, renginių ir išvykų metu;
 • Apsitarnauti, pavalgyti, pasirūpinti asmens higiena;
 • Įsitraukia į ugdomąją veiklą ir pagal galimybes joja dalyvauja

2. Bendradarbiaudamas su mokytoju, specialiuoju pedagogu, logopedu ir kitais specialistais, numato ugdymo tikslų ir uždavinių pasiekimo būdus bei pagalbos ugdytiniams teikimo metodus ir juos taiko;

3. Padeda mokytojui parengti ir/ar pritaikyti ugdytiniui reikalingą mokomąją medžiagą;

4. atsako už kokybišką savo funkcijų vykdymą bei ugdytinio, ugdytinių grupės saugumą.

Darbo užmokestis

Darbo užmokestis skaičiuojamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos valstybės ir savivaldybių įstaigų darbuotojų darbo apmokėjimo ir komisijų narių atlygio už darbą įstatymu.

Pareiginės algos pastoviosios dalies koeficientas: 4-5,83

Dokumentai, kurie turi būti pateikti

CV
Prašymas
Išsilavinimo dokumentai
Asmens dokumentai
Sveikatos dokumentai

Dokumentų priėmimo vieta

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ direktoriaus kabinetas

Kontaktiniai duomenys išsamesnei informacijai

tel. 42 01 65, 24 47 87,

el. p. info@ld-boruzele.lt

Mus surasite:

Kauno Lopšelis-Darželis "Boružėlė"
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-05 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas "Boružėlės" vardas.
 • Įstaigai nuo jos įkūrimo iki 2018 01 31 vadovavo Birutė Jonaitienė.
 • Nuo 2018 02 01 vadovauja Loreta Levanauskienė

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2