TĖVELIŲ DĖMESIUI

Ugdytinių pradėsiančių lankyti lopšelį - darželį „Boružėlė“ nuo 2024 09 01, Tėvelių dėmesiui

Susirinkimas su lopšelinukų tėvais vyks 2024 06 06 d. ketvirtadienį, 16:30 val.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Pagarbiai, lopšelio-darželio „Boružėlė“

Direktorė Jurgita

Vaiko gerovė darželyje

Vaiko gerovė darželyje yra vienas iš ugdymo kokybę lemiančių veiksnių 📈

Mūsų darbas - rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas 🤓

Vaiko gerovės komisija sprendžia vaiko gerovės užtikrinimo klausimus, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkdama reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius 🫡

Kviečiame susipažinti

ESAME ATRINKTI DALYVAUTI ,,VAIKŲ FIZINIO AKTYVUMO SKATINIMO" PROJEKTE

kids camp (1).png

BIBLIOTEKĖLĖS ATIDARYMO ŠVENTĖ

Asiliukas nemokėjo knygelės gerbti, bet vaikai išmokino 🥰🥰💯

Šiandien rytą pradėjome su knyga ir paskelbėme knygų namelio atidarymą!

EUROPOS JUDUMO SAVAITĖ

Visa Europa rugsėjo 16-22 d. minėjo Europos judumo savaitę.

Mes pasirinkome ją minėti keliaudami pėsčiomis

✅Aplink darželį;

✅Į edukacijas (Senso namai)

✅Į Aleksoto parką;

✅Į Valdo Adamkaus gimnazijos aikšteles;

✅Į VDU botanikos sodą

✅Žingsniuodami kartu su perliniais danieliais gamtoje.

Taip pat mankštindamiesi ir sportuodami kasdien 🥳🥳🥳!!!

ir paminėdami

Tarptautinę Dieną Be Automobilio 🚗🌍Bendruomenę skatinome į darbą keliauti aplinkai draugiškais būdais! Nuostabu, kaip šiek tiek fizinio aktyvumo gali pagerinti mūsų savijautą bei nuotaiką!😄❤️

Minėdami Tarptautinę dieną be automobilio, ne tik sakome ,,ne" automobiliams, bet ir sakome ,,TAIP" šviesesnei ir švaresnei mūsų planetos ateičiai.

MOKSLO IR ŽINIŲ DIENOS MINĖJIMO ŠVENTĖ

Po langais iš ryto

Obuolių prikrito.

Gelsta klevo lapas –

Rudenėli, labas!

Paskutinės gėlės

Liūdi vasarėlės.

Su rugsėju šnekas

Baltas smėlio takas.

O mažiesiems gera –

Sąsiuviniai šnara,

Šviečia pirmas lapas –

Mokyklėle, labas!

2023-03-28 Dalyvausime VIKTORINOJE „MAŽIAU – TVARIAU! ARČIAU – SVEIKIAU!“

Viktorina skirta visiems Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, pradinio ugdymo moksleiviams ir mokytojams

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kviečia ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, pradinio ugdymo moksleivius ir jų pedagogus dalyvauti viktorinoje „Mažiau – tvariau! Arčiau – sveikiau!”, skirtoje paaiškinti/pagilinti žinias vaikams ir moksleiviams apie tvarumą, maisto tausojimą, ekologinius bei nacionalinės kokybės maisto produktus,

sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą.

Viktorina vykdoma kaip Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos, kuriai skirta Europos Sąjungos finansinė parama, dalis. Plačiau www.pienasvaisiai.lt ir facebook.com/pienasvaisiai

Visa informacija apie viktoriną skelbiama svetainėje http://maistataupyk.lt

2023-03-20 Kauno pedagoginė psichologinė tarnyba kviečia į STEP tėvų grupę

Kviečiame 6-12 metų amžiaus vaikų tėvelius (globėjus, rūpintojus) į STEP tėvų grupę, kuri prasidės 2023 m. balandžio 5 d. 18 val. Kauno pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (A. Mickevičiaus g. 54-1, Kaunas), psichologinio konsultavimo skyriuje (3 aukštas, salė). Grupę ves Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė, sertifikuota STEP programos vadovė Jūratė Mikolaitienė.

STEP programa

AČIŪ, KAD SKIRIATE 1,2 PROC. PARAMĄ DARŽELIUI

skelbimas_page-0001.jpg

ATNAUJINTA INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO NUO 2023 RUGSĖJO 1 D.

ATNAUJINTA INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO NUO 2023 RUGSĖJO 1 D.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

 • priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos sueina 5 metai;
 • švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius bei pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai vaikui tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos (aprašas žemiau);
 • vadovaujantis Tvarkos aprašu, priešmokyklinis ugdymas gali būti vykdomas dvejus metus vaikams, kurie 2022 m. rugsėjo 1 d. pradėjo ugdytis pagal Programą, kai jiems buvo suėję 5 metai ir tėvai (globėjai) juos leido ugdytis anksčiau;
 • tėvų (globėjų) sprendimu priešmokyklinis ugdymas pagal Programą gali būti teikiamas vienus metus vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.

 • Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 5  metai sueina iki tų metų balandžio 30 d. arba rugsėjo 1 d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:

 • 2018 m. sausio–balandžio 30 d.;
 • 2018 m. sausio–rugsėjo 1 d.;
 • 2017 m. sausio–gruodžio mėnesiais.

Nuo 2024 m.

 • Šiais ir visais kitais metais priešmokyklinis ugdymas teikiamas taip pat kaip 2023 m., vadovaujantis Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:

 • 2019 m. sausio–balandžio 30 d.;
 • 2019 m. sausio–rugsėjo 1 d.;
 • 2018 m. sausio–gruodžio mėnesiais.

Švietimo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/asr

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ - mokykla kiekvienam

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui. Kiekvienas vaikas turi būti laikomas aktyviu ugdymo(si) proceso dalyviu, gerbtina asmenybe, lygiaverčiu bendruomenės ir visuomenės nariu. Visi vaikai, įskaitant tuos, kuriems kyla didelė atskirties rizika, vienodai vertinami, visiems jiems suteikiama vienoda pagalba ir visi jie kartu su bendraamžiais gali daryti pažangą.

Lopšelyje-darželyje „Boružėlė”  kuriama visiems vaikams draugiška, atvira, dialogiška, emociškai saugi aplinka. Visas kasdienis vaikų gyvenimas įstaigoje pripažįstamas kaip neatsiejama ugdymo turinio dalis. Jis yra pritaikytas vaikui, įdomus, turiningas, grindžiamas pozityviu bendravimu ir bendradarbiavimu, padeda vaikui augti. Vaikas ugdosi bet kuriuo dienos metu – žaisdamas, dalyvaudamas ikimokyklinio ugdymo auklėtojo inicijuotoje ar organizuojamoje veikloje, atlikdamas buities darbus (dengdamas stalą, tvarkydamas žaislus ir kt.). Įstaigoje draugiškai priimamas ir pripažįstamas kiekvienas vaikas – įvairių gebėjimų, tautybės, iš skirtingo socialinio statuso šeimų ir kt.

Pereinama prie vaiko patirtinio ugdymosi. Ikimokyklinio amžiaus vaikai geriausiai ugdosi patys būdami aktyvūs – tyrinėdami visais pojūčiais, darydami, bandydami ir eksperimentuodami, stebėdami savo veiksmų pasekmes, diskutuodami, spręsdami problemas, dalydamiesi išvykų patirtimi ir kt.

Akcentuojamas integralumas, o ne atskirumas, t. y. ugdymas vyksta ne tik uždaroje erdvėje – grupėje, bet ir išnaudojant visas kitas galimybes – vaikas ugdomas ir realiame, ir virtualiame pasaulyje, ir įstaigoje, ir už jos ribų.

Lopšelio-darželio „Boružėlė” įtraukiojo ugdymo laukiami pagrindiniai rezultatai: vaikų bendrystė (ryšys su lopšeliu-darželiu),  vaikų dalyvavimas ugdymo procese, vaikų ugdymasis.  Šių rezultatų siekiama organizuojant šiuos procesus įstaigoje:

 • Sąlygų sudarymas, pritaikymas ir pagalba vaikams.
 • Vaikų dalyvavimas žaidimuose ir kitose kasdieninėse veiklose.
 • Vaikų pozityvi sąveika su bendraamžiais ir suaugusiais.
 • Į vaiką orientuotas ugdymas.
 • Suasmenintas vaiko pažangos vertinimas

Vaikams, kuriems VGK ar PPT nustatyti nedideli ar vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai ugdomi bendrojo ugdymo grupėse, jiems teikiama švietimo pagalba. Vaikai, turintys didelius poreikius, pagal VGK ir (ar) PPT rekomendacijas ir tėvų pageidavimu, lopšelyje-darželyje ugdomi bendrojoje grupėje.

Lopšelyje-darželyje vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius teikiama Švietimo pagalba (specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji). Įstaigoje pagalbą teikia: logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas ir mokytojo padėjėjai.

Švietimo pagalbos organizavimą ir vaikų savirūpos organizavimą lopšelyje-darželyje koordinuoja Vaiko gerovės komisija.

Parengė specialusis pedagogas Edmundas Brazas

Kauno miesto savivaldybės tarybos sprendimas

 1. 2023 m. vasario 7 d. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė atlyginimo už vaikų, ugdomų Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo, lengvatų taikymo ir tam būtinų dokumentų pateikimo, mokesčio mokėjimo sąlygas ir tvarką.

Nuo 2023 m. sausio 19 d. mokestis skaičiuojamas ir lengvatos taikomos, nepriklausomai nuo vaiko ir jo tėvų gyvenamosios vietos deklaravimo.

Visą informaciją pateiktame Dokumente

Tolerancijos diena akimirkos

2022-11-21

Lakričio 16 d. kartu su daugiau kaip 1,2 tūkst. švietimo įstaigų minėjome Tolerancijos dieną ir dalyvavome „Tolerancijos namo“ iniciatyvoje.

2024 m. rugsėjį įsigaliojus LR Švietimo įstatymo pakeitimams, kiekvienam vaikui turės būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje kartu su bendraamžiais. Įtraukiojo ugdymo sąvoka apima procesą, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę bei mokymosi įvairovę. UNESCO skatina įtraukiojo ugdymo sistemas, kurios gerbia įvairius poreikius, gebėjimus ir ypatumus, šalina kliūtis visų besimokančiųjų dalyvavimui ir pasiekimams, naikina bet kokias diskriminacijos formas ugdymo aplinkoje.

„Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – namas. Pasirinktas simbolis skirtas aptarti idėją, jog žmonės gyvena visuomenėje, kaip daugiabutyje, kur kaimynai skirtingi, bet tai netrukdo žmonėms bendrauti, gyventi kaimynystėje“.

Darželyje kasdien mokome vaikus apie įvairių emocijų pažinimą bei jų supratimą, draugystę, atjautą, nebijojimą būti savimi ir kito supratimą.

Skirtingi, bet drauge! 🤝🤝🤝🤗🤗🤗🤗Toks mūsų šių metų šūkis.

 

 

DĖL UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ PAPLITIMO PROFILAKTIKOS

Pajutę peršalimo simptomus likime namie

 

Per gripo sezoną, kurio metu stebimas sergamumo gripu ir kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) pakilimas, sulaukiama pranešimų, kad vaikai ugdymo procese dalyvauja turėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), siekdama sustabdyti COVID-19 ligos plitimą ir saugoti vaikų sveikatą, atkreipia tėvų ir ugdytojų dėmesį, kad vaikai, turintys ŪVKTI simptomų, neturi vykti  į ugdymo įstaigas. Primenama, kodėl tai yra svarbu.

 

Esant ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos ir atėjus gripo sezonui svarbu, kad kontaktiniame ugdyme dalyvautų vaikai be ŪVKTI požymių, pvz., karščiavimo, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.  Kai kurie tėvai nelaiko peršalimo liga, tačiau toks jų požiūris gali padėti infekcijai plisti bendruomenėje.

Ugdymo įstaigose dėl didelio vaikų skaičiaus ir vaikų bendravimo ypatumų yra palanki terpė plisti ir COVID-19 virusui. Pastarąjį mėnesį koronaviruso protrūkių daugiausiai fiksuojama ugdymo įstaigose, tačiau bendromis ugdymo įstaigų bendruomenių, tėvų ir visuomenės sveikatos specialistų pastangomis protrūkiai greitai suvaldomi ir jie pasibaigia apimdami mažesnį nei kituose sektoriuose užsikrėtusiųjų skaičių.

SAM primena, kad darželiai ir mokyklos prie įėjimo į ugdymo įstaigą tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi pateikti informaciją apie draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Vaikai, kuriems pasireiškia ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į ugdymo įstaigą ar kitas žmonių susibūrimo vietas neturi būti vedami. Tais atvejais, kai vaikui pasireiškia ŪVKTI požymiai ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kyla abejonių, ar tikrai vaikas esamos sveikatos būklės gali eiti į ugdymo įstaigą nekeldamas pavojaus užkrėsti savo grupės, klasės draugų, rekomenduojama registruoti vaiką pasitikrinti (atliekant COVID-19 testą) dėl COVID-19 ligos karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Dėl tolesnės vaiko sveikatos priežiūros rekomenduojama konsultuotis su šeimos gydytoju. Vaikų, turinčių pagal amžių teisę į skiepą (virš 12 m. amžiaus), tėvai raginami apsaugoti vaikus nuo klastingo viruso ir juos paskiepyti.

Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų ugdymo procesą esant ekstremaliajai situacijai: 

Sprendimas dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

SAM Spaudos tarnyba


Mus surasite:

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-28 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas „Boružėlės“ vardas.

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2

PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS" NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 DALINAI FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS

Naudojame slapukus siekdami pagerinti jūsų naršymo patirtį, teikti suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuoti srautą. Spustelėdami „Priimti visus“ sutinkate su mūsų slapukų naudojimu Skaityti Privatumo politika