• Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ – tai draugiškas vaikui, atviras bendruomenei, inovatyvus ir veiklus darželis. Edukacines aplinkas puoselėjantis, veiklos kokybę gerinantis bei mokytojų kvalifikaciją tobulinti skatinantis darželis, pritraukiantis Europos Sąjungos projektų lėšas modernizavimui ir veiklos tobulinimui. Darželio veiklos kokybė gerinama orientuojantis į Geros mokyklos koncepciją, STEAM (mokslas, technologijos, inžinerija, menai, matematika) koncepciją, Vaiko gerovės valstybės politikos koncepcija ir kt

 • Darželis aktyviai dalyvauja prevencinėse programose (socialinių įgūdžių bei emocinio raštingumo, patyčių prevencijos), sveikatos stiprinimo projektinėje veikloje (Sveikatiada, Sveikatai palankus, Neodenta ir kt.), skatina fizinio aktyvumo veiklas (RIUKKPA, Lietuvos Olimpinis komitetas, Krepšinio mokykla „Perkūnas“ ir kt.) bei taiko mokymosi per judesį metodiką, integruoja specialiųjų poreikių vaikus (ES veiklos tobulinimo projektas Nr.09.2.1-ESFA-K-728-02-0014).Darželyje veikia 13 grupių, kurias lanko 234 vaikai.
PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS" NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 DALINAI FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS

Vaiko gerovė darželyje yra vienas iš ugdymo kokybę lemiančių veiksnių 📈

Mūsų darbas - rūpintis vaikui saugia ir palankia mokymosi aplinka, orientuota į asmenybės sėkmę, gerą savijautą, brandą, individualias vaiko galimybes atitinkančius ugdymo(si) pasiekimus bei pažangą, atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas 🤓

Vaiko gerovės komisija sprendžia vaiko gerovės užtikrinimo klausimus, analizuodama asmenybės ūgties, saviraiškaus dalyvavimo mokyklos gyvenime, mokymosi aplinkos, besimokančios bendruomenės ir kitus aspektus, ieškodama naujų galimybių, problemų sprendimo būdų ir telkdama reikiamus žmogiškuosius ir materialinius išteklius 🫡

Kviečiame susipažinti

Visa Europa rugsėjo 16-22 d. minėjo Europos judumo savaitę.

Mes pasirinkome ją minėti keliaudami pėsčiomis

✅Aplink darželį;

✅Į edukacijas (Senso namai)

✅Į Aleksoto parką;

✅Į Valdo Adamkaus gimnazijos aikšteles;

✅Į VDU botanikos sodą

✅Žingsniuodami kartu su perliniais danieliais gamtoje.

Taip pat mankštindamiesi ir sportuodami kasdien 🥳🥳🥳!!!

ir paminėdami

Tarptautinę Dieną Be Automobilio 🚗🌍Bendruomenę skatinome į darbą keliauti aplinkai draugiškais būdais! Nuostabu, kaip šiek tiek fizinio aktyvumo gali pagerinti mūsų savijautą bei nuotaiką!😄❤️

Minėdami Tarptautinę dieną be automobilio, ne tik sakome ,,ne" automobiliams, bet ir sakome ,,TAIP" šviesesnei ir švaresnei mūsų planetos ateičiai.

Po langais iš ryto

Obuolių prikrito.

Gelsta klevo lapas –

Rudenėli, labas!

Paskutinės gėlės

Liūdi vasarėlės.

Su rugsėju šnekas

Baltas smėlio takas.

O mažiesiems gera –

Sąsiuviniai šnara,

Šviečia pirmas lapas –

Mokyklėle, labas!

Viktorina skirta visiems Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, pradinio ugdymo moksleiviams ir mokytojams

VšĮ Kaimo verslo ir rinkų plėtros agentūra kartu su Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija kviečia ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikus, pradinio ugdymo moksleivius ir jų pedagogus dalyvauti viktorinoje „Mažiau – tvariau! Arčiau – sveikiau!”, skirtoje paaiškinti/pagilinti žinias vaikams ir moksleiviams apie tvarumą, maisto tausojimą, ekologinius bei nacionalinės kokybės maisto produktus,

sveiką mitybą ir fizinį aktyvumą.

Viktorina vykdoma kaip Vaisių ir daržovių bei pieno ir pieno produktų vartojimo skatinimo vaikų ugdymo įstaigose programos, kuriai skirta Europos Sąjungos finansinė parama, dalis. Plačiau www.pienasvaisiai.lt ir facebook.com/pienasvaisiai

Visa informacija apie viktoriną skelbiama svetainėje http://maistataupyk.lt

Kviečiame 6-12 metų amžiaus vaikų tėvelius (globėjus, rūpintojus) į STEP tėvų grupę, kuri prasidės 2023 m. balandžio 5 d. 18 val. Kauno pedagoginėje psichologinėje tarnyboje (A. Mickevičiaus g. 54-1, Kaunas), psichologinio konsultavimo skyriuje (3 aukštas, salė). Grupę ves Kauno pedagoginės psichologinės tarnybos psichologė, sertifikuota STEP programos vadovė Jūratė Mikolaitienė.

STEP programa

ATNAUJINTA INFORMACIJA DĖL PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO NUO 2023 RUGSĖJO 1 D.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d.:

 • priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems tais kalendoriniais metais iki balandžio 30 dienos sueina 5 metai;
 • švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka, įvertinus vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikius bei pažangą, priešmokyklinis ugdymas gali būti pradedamas teikti, kai vaikui tais kalendoriniais metais 5 metai sueina iki rugsėjo 1 dienos (aprašas žemiau);
 • vadovaujantis Tvarkos aprašu, priešmokyklinis ugdymas gali būti vykdomas dvejus metus vaikams, kurie 2022 m. rugsėjo 1 d. pradėjo ugdytis pagal Programą, kai jiems buvo suėję 5 metai ir tėvai (globėjai) juos leido ugdytis anksčiau;
 • tėvų (globėjų) sprendimu priešmokyklinis ugdymas pagal Programą gali būti teikiamas vienus metus vėliau, bet ne vėliau, negu vaikui tais kalendoriniais metais sueina 6 metai.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. pereinama prie priešmokyklinio ugdymo teikimo 5 metų vaikams.

 • Priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, kuriems 5  metai sueina iki tų metų balandžio 30 d. arba rugsėjo 1 d. arba 6 metai sueina tais kalendoriniais metais.

Nuo 2023 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:

 • 2018 m. sausio–balandžio 30 d.;
 • 2018 m. sausio–rugsėjo 1 d.;
 • 2017 m. sausio–gruodžio mėnesiais.

Nuo 2024 m.

 • Šiais ir visais kitais metais priešmokyklinis ugdymas teikiamas taip pat kaip 2023 m., vadovaujantis Švietimo įstatymo pakeitimo įstatymu.

Nuo 2024 m. rugsėjo 1 d. priešmokyklinis ugdymas teikiamas vaikams, gimusiems:

 • 2019 m. sausio–balandžio 30 d.;
 • 2019 m. sausio–rugsėjo 1 d.;
 • 2018 m. sausio–gruodžio mėnesiais.

Švietimo įstatymas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.1480/asr

Vaiko ugdymo ir ugdymosi poreikių, pažangos įvertinimo tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/10626e14675511ecb2fe9975f8a9e52e/asr

Priešmokyklinio ugdymo tvarkos aprašas

https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.460922/asr

Įtraukusis ugdymas – kokybiškas ugdymas kiekvienam vaikui. Kiekvienas vaikas turi būti laikomas aktyviu ugdymo(si) proceso dalyviu, gerbtina asmenybe, lygiaverčiu bendruomenės ir visuomenės nariu. Visi vaikai, įskaitant tuos, kuriems kyla didelė atskirties rizika, vienodai vertinami, visiems jiems suteikiama vienoda pagalba ir visi jie kartu su bendraamžiais gali daryti pažangą.

Lopšelyje-darželyje „Boružėlė”  kuriama visiems vaikams draugiška, atvira, dialogiška, emociškai saugi aplinka. Visas kasdienis vaikų gyvenimas įstaigoje pripažįstamas kaip neatsiejama ugdymo turinio dalis. Jis yra pritaikytas vaikui, įdomus, turiningas, grindžiamas pozityviu bendravimu ir bendradarbiavimu, padeda vaikui augti. Vaikas ugdosi bet kuriuo dienos metu – žaisdamas, dalyvaudamas ikimokyklinio ugdymo auklėtojo inicijuotoje ar organizuojamoje veikloje, atlikdamas buities darbus (dengdamas stalą, tvarkydamas žaislus ir kt.). Įstaigoje draugiškai priimamas ir pripažįstamas kiekvienas vaikas – įvairių gebėjimų, tautybės, iš skirtingo socialinio statuso šeimų ir kt.

Pereinama prie vaiko patirtinio ugdymosi. Ikimokyklinio amžiaus vaikai geriausiai ugdosi patys būdami aktyvūs – tyrinėdami visais pojūčiais, darydami, bandydami ir eksperimentuodami, stebėdami savo veiksmų pasekmes, diskutuodami, spręsdami problemas, dalydamiesi išvykų patirtimi ir kt.

Akcentuojamas integralumas, o ne atskirumas, t. y. ugdymas vyksta ne tik uždaroje erdvėje – grupėje, bet ir išnaudojant visas kitas galimybes – vaikas ugdomas ir realiame, ir virtualiame pasaulyje, ir įstaigoje, ir už jos ribų.

Lopšelio-darželio „Boružėlė” įtraukiojo ugdymo laukiami pagrindiniai rezultatai: vaikų bendrystė (ryšys su lopšeliu-darželiu),  vaikų dalyvavimas ugdymo procese, vaikų ugdymasis.  Šių rezultatų siekiama organizuojant šiuos procesus įstaigoje:

 • Sąlygų sudarymas, pritaikymas ir pagalba vaikams.
 • Vaikų dalyvavimas žaidimuose ir kitose kasdieninėse veiklose.
 • Vaikų pozityvi sąveika su bendraamžiais ir suaugusiais.
 • Į vaiką orientuotas ugdymas.
 • Suasmenintas vaiko pažangos vertinimas

Vaikams, kuriems VGK ar PPT nustatyti nedideli ar vidutiniai specialieji ugdymosi poreikiai ugdomi bendrojo ugdymo grupėse, jiems teikiama švietimo pagalba. Vaikai, turintys didelius poreikius, pagal VGK ir (ar) PPT rekomendacijas ir tėvų pageidavimu, lopšelyje-darželyje ugdomi bendrojoje grupėje.

Lopšelyje-darželyje vaikams, turintiems specialiuosius ugdymosi poreikius teikiama Švietimo pagalba (specialioji pedagoginė, psichologinė, socialinė pedagoginė, specialioji). Įstaigoje pagalbą teikia: logopedas, specialusis pedagogas, psichologas, socialinis pedagogas ir mokytojo padėjėjai.

Švietimo pagalbos organizavimą ir vaikų savirūpos organizavimą lopšelyje-darželyje koordinuoja Vaiko gerovės komisija.

Parengė specialusis pedagogas Edmundas Brazas

 1. 2023 m. vasario 7 d. Kauno miesto savivaldybės taryba priėmė atlyginimo už vaikų, ugdomų Kauno miesto savivaldybės biudžetinėse švietimo įstaigose pagal ikimokyklinio ir (ar) priešmokyklinio ugdymo programas, išlaikymą dydžio nustatymo, lengvatų taikymo ir tam būtinų dokumentų pateikimo, mokesčio mokėjimo sąlygas ir tvarką.

Nuo 2023 m. sausio 19 d. mokestis skaičiuojamas ir lengvatos taikomos, nepriklausomai nuo vaiko ir jo tėvų gyvenamosios vietos deklaravimo.

Visą informaciją pateiktame Dokumente

2022-11-21

Lakričio 16 d. kartu su daugiau kaip 1,2 tūkst. švietimo įstaigų minėjome Tolerancijos dieną ir dalyvavome „Tolerancijos namo“ iniciatyvoje.

2024 m. rugsėjį įsigaliojus LR Švietimo įstatymo pakeitimams, kiekvienam vaikui turės būti sudarytos sąlygos ugdytis artimiausioje ugdymo įstaigoje kartu su bendraamžiais. Įtraukiojo ugdymo sąvoka apima procesą, kuriame atsižvelgiama į mokinių socialinę, kultūrinę bei mokymosi įvairovę. UNESCO skatina įtraukiojo ugdymo sistemas, kurios gerbia įvairius poreikius, gebėjimus ir ypatumus, šalina kliūtis visų besimokančiųjų dalyvavimui ir pasiekimams, naikina bet kokias diskriminacijos formas ugdymo aplinkoje.

„Šių metų Tolerancijos dienos simbolis – namas. Pasirinktas simbolis skirtas aptarti idėją, jog žmonės gyvena visuomenėje, kaip daugiabutyje, kur kaimynai skirtingi, bet tai netrukdo žmonėms bendrauti, gyventi kaimynystėje“.

Darželyje kasdien mokome vaikus apie įvairių emocijų pažinimą bei jų supratimą, draugystę, atjautą, nebijojimą būti savimi ir kito supratimą.

Skirtingi, bet drauge! 🤝🤝🤝🤗🤗🤗🤗Toks mūsų šių metų šūkis.

 

 

KVIEČIAME Lietuvos ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo mokytojus dalyvauti Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė” ir partnerio Kauno rajono Garliavos lopšelio-darželio „Uosiukas“ bendrai organizuojamame RESPUBLIKINIAME IKIMOKYKLINIŲ IR PRIEŠMOKYKLINIŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ PROJEKTE ,,PAGALBA IR TARPUSAVIO PASITIKĖJIMU GRĮSTAS ŠEIMOS IR DARŽELIO BENDRADARBIAVIMAS, LAIDUOJANTIS SĖKMĘ UGDANT VAIKO ASMENYBĘ“

Šeimos įtraukimas į ugdomąjį procesą ir nuolatinis bendradarbiavimas yra labai svarbus užtikrinant sėkmingą ugdymą, todėl projekto tikslas yra ieškoti įvairių metodų, bendradarbiavimo modulių kurie tiesiogiai ugdytinių šeimas įtrauktų į ugdomąjį procesą.

NUOSTATAI

 

 12 parama darzeliui

Gerb. paramos davėjai, 

2021 metais lopšelis-darželis ,,Boružėlė“ surinktą gyventojų pajamų mokesčio dalį (už 2019 m. - 1948,41 EUR, už 2020 m. - 1523,40 EUR) panaudojo edukacinių aplinkų gerinimui. Šios lėšos dalinai padengė lauko sporto aikštelės įrengimo kainą - įsigijome ir įrengėme specializuotos liejamos dangos aikštelę (160 kv.m.) vaikų fiziniam aktyvui. Aikštelė sertifikuota ir atitinkanti keliamus reikalavimus.

Kad kartu nuveikti darbai ir toliau turtintų vaikų ugdymosi galimybes, maloniai kviečiame Jus skirti 1,2 % pajamų mokesčio dalį lopšeliui-darželiui ,,Boružėlė“.

PARAMOS GAVĖJO DUOMENYS:

Paramos gavėjo kodas 195473374;

Paramos gavėjo pavadinimas Kauno lopšelis-darželis ,,Boružėlė“;

Buveinės adresas: Bitininkų g. 21, LT-46382 Kaunas;

Bankas AB Bank Luminor;

Banko kodas 40100;

Atsiskaitomosios sąskaitos numeris LT774010042501884203.

Informuojame, kad nuo 2022 m. sausio 1 d. prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį teikiami tik e. būdu per Elektroninio deklaravimo sistemą (EDS) https://deklaravimas.vmi.lt

Prašymą pervesti pajamų mokesčio dalį nuo 2021 m. mokestinio laikotarpio pajamų gyventojai gali pateikti ne vėliau kaip iki š. m. gegužės 2 dienos.

Pažymime, kad gyventojų užpildyti popieriniai prašymai pervesti pajamų mokesčio dalį paramai, atsiųsti paštu ar įteikti tiesiogiai mokesčių administratoriui, nebus nagrinėjami.

Taip pat atkreipiame Jūsų dėmesį, kad prašymai skirti paramą EDS nuo šių metų teikiami vedlio principu, per EDS adresu , pasirinkus skiltį Deklaravimas > Pildyti formą. Prašymas skirti paramą pateikiamas dažniausiai pildomų formų sąraše. Daugiau informacijos apie paramos skyrimą skelbiama VMI svetainėje.

 

darzelisboruzeleparama

Informuojame, kad lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ bus pradėtas vykdyti vaikų testavimas COVID-19 ligai įtarti ar diagnozuoti.

Testavimas bus savanoriškas ir vykdomas tuo atveju, jeigu grupėje kitam ugdytiniui arba darbuotojui bus nustatyta COVID-19 liga.

Kokiu tikslu atliekamas testavimas?

Testavimo procesu siekiama užtikrinti COVID-19 ligos tarp ugdymo įstaigos bendruomenės narių plitimo kontrolę, mažinti šios ligos židinių ar protrūkių ugdymo įstaigose skaičių.

Kada ir kaip bus atliekamas testavimas?

Testavimas bus atliekamas greitaisiais antigeno testais, dar kitaip vadinamais „čiulpinukais“, ėminys bus imamas iš seilių.

Vaikai bus testuojami tik tuo atveju, jeigu tėvai pasirašys, kad sutinka, jog vaikas būtų testuojamas grupėje, susirgus kitam vaikui ar darbuotojui ir tik tada, jei po paskutinio sirgimo (patvirtinto PGR) praėjo daugiau nei 90 dienų. Vaikas bus testuojamas 10 dienų, kas 2 dienas, po kontakto su sergančiuoju.

Sutikimo formą, kurią tėveliai gavo elektroniniu paštu, reikalinga pasirašyti nurodant, ar sutinkate/nesutinkate su testavimu.

Pasirašyti galima ir elektroniniu parašu. Ją atsiųsti paštu Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį. arba atsispausdintą ir pasirašytą variantą atnešti grupės mokytojai.

Jeigu kils klausimų, kreipkitės bendruoju darželio telefonu 8 37 420 165.

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ administracija

Savo dydžiu stebinantis, tačiau tuo pačiu itin lengvas ir tvirtas įrenginys iš polipropileno, kuris ypač patinka vaikams ir veiklose nelieka nei vieno neįsitraukusio vaiko. Interaktyvūs iMO kubai yra dviejų versijų: skaitmeniniai ir analoginiai viename. Skaitmeninė versija turi integruotą judėjimo sensorių, kuris bevieliu būdu susijungia su interaktyvia programine įranga i3learnhub. Analoginė versija naudojama aktyviam (kinesteziniam) mokymui(si). Kai vaikai informaciją įsisavina/mokosi judėdami, liesdami, reikšdami emocijas, nuolat keisdami kūno padėtį erdvėje. iMO kubai naudojami fiziniams pratimams, kurie padidintų vaikų širdies ritmą; naudojant fizinių pratimų ir pažinimo arba kognityvinių veiklų kombinaciją. Tokiu būdu smegenys gauna daugiau deguonies ir yra paįvairinama veikla; užsiėmimams, kurie gali būti sujungti su specifiniu mokymosi turiniu. Pasitelkus kūrybiškumą, nebelieka jokių apribojimų, kaip būtų galima naudoti interaktyviuosius iMO kubus.

iMO kubai ir kita IKT įranga lopšelį-darželį „Boružėlė“ pasiekė IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO

PROJEKTO NR.  09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 „MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAM UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS“ dėka. 2019 m. teikę paraišką ir laimėję finansavimą, įsigijome minėtą įrangą bei dalyvavome didelės apimties mokymuose. Mokymų temos apėmė sveikatingumo ugdymą: fizinį aktyvumą, emocinę sveikatą, kūrybingumo ugdymą, mokėmės naudoti iMO kubus veikloje.

Projekto partneriai buvo Kauno lopšelis-darželis „Varpelis“, Kauno lopšelis-darželis „Radastėlė“, Kauno lopšelis-darželis „Želmenėlis“, Klaipėdos r. Vėžaičių pagrindinės mokyklos ikimokyklinio ugdymo skyrius.

Taigi, šiandien turime po 1 didelės vertės IKT priemonių rinkinį, sukauptą žinių bagažą, 100 žaidimų, 40 konstrukcijų pavyzdžių, skirtų žaisti panaudojant iMO kubus ir bendradarbiavimo partnerius, galinčius dalintis patirtimi. Kviečiame pasižvalgyti, kaip atrodo vaikų veiklos su iMO kubais ->

Kauno lopšelyje-darželyje ,,Boružėlė“ pradedami vykdyti saulės elektrinės įrengimo rangos darbai.

Rangovas  – UAB ,,Informacinių technologijų pasaulis“.

Ant pastato stogo bus įrengta saulės elektrinė, kuri saulės energiją pavers elektros energija.

Dienos ar vasaros metu sukauptą energiją bus galima panaudoti tamsiuoju paros metu arba žiemą.

Taip bus taupomos elektros energijos išlaidos.

Numatoma darbų pabaiga: 2022-01-30.

Pajutę peršalimo simptomus likime namie

 

Per gripo sezoną, kurio metu stebimas sergamumo gripu ir kitomis ūmiomis viršutinių kvėpavimo takų infekcijomis (toliau – ŪVKTI) pakilimas, sulaukiama pranešimų, kad vaikai ugdymo procese dalyvauja turėdami ūmių viršutinių kvėpavimo takų infekcijų požymių. Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), siekdama sustabdyti COVID-19 ligos plitimą ir saugoti vaikų sveikatą, atkreipia tėvų ir ugdytojų dėmesį, kad vaikai, turintys ŪVKTI simptomų, neturi vykti  į ugdymo įstaigas. Primenama, kodėl tai yra svarbu.

 

Esant ekstremaliajai situacijai dėl COVID-19 ligos ir atėjus gripo sezonui svarbu, kad kontaktiniame ugdyme dalyvautų vaikai be ŪVKTI požymių, pvz., karščiavimo, kosulio, pasunkėjusio kvėpavimo ir pan.  Kai kurie tėvai nelaiko peršalimo liga, tačiau toks jų požiūris gali padėti infekcijai plisti bendruomenėje.

Ugdymo įstaigose dėl didelio vaikų skaičiaus ir vaikų bendravimo ypatumų yra palanki terpė plisti ir COVID-19 virusui. Pastarąjį mėnesį koronaviruso protrūkių daugiausiai fiksuojama ugdymo įstaigose, tačiau bendromis ugdymo įstaigų bendruomenių, tėvų ir visuomenės sveikatos specialistų pastangomis protrūkiai greitai suvaldomi ir jie pasibaigia apimdami mažesnį nei kituose sektoriuose užsikrėtusiųjų skaičių.

SAM primena, kad darželiai ir mokyklos prie įėjimo į ugdymo įstaigą tėvams (globėjams, rūpintojams), darbuotojams ir kitiems asmenims turi pateikti informaciją apie draudimą ugdyme dalyvauti vaikams, kuriems pasireiškia ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.).

Vaikai, kuriems pasireiškia ŪVKTI požymiai (pvz., karščiavimas, kosulys, pasunkėjęs kvėpavimas ir pan.) į ugdymo įstaigą ar kitas žmonių susibūrimo vietas neturi būti vedami. Tais atvejais, kai vaikui pasireiškia ŪVKTI požymiai ir tėvams (globėjams, rūpintojams) kyla abejonių, ar tikrai vaikas esamos sveikatos būklės gali eiti į ugdymo įstaigą nekeldamas pavojaus užkrėsti savo grupės, klasės draugų, rekomenduojama registruoti vaiką pasitikrinti (atliekant COVID-19 testą) dėl COVID-19 ligos karštąja koronaviruso linija tel. 1808 arba pildant elektroninę registracijos formą adresu www.1808.lt. Dėl tolesnės vaiko sveikatos priežiūros rekomenduojama konsultuotis su šeimos gydytoju. Vaikų, turinčių pagal amžių teisę į skiepą (virš 12 m. amžiaus), tėvai raginami apsaugoti vaikus nuo klastingo viruso ir juos paskiepyti.

Teisės aktai, reglamentuojantys vaikų ugdymo procesą esant ekstremaliajai situacijai: 

Sprendimas dėl pradinio, pagrindinio ir vidurinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

Sprendimas dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų

SAM Spaudos tarnyba

Mieli tėveliai, globėjai,

Primename, kad:
·       Priimant vaiką į ugdymo įstaigą, o ir vėliau lankantiems darželį kiekvienais metais, turi būti elektroniniu būdu šeimos gydytojo užpildytas ir pasirašytas „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ .
·       Elektroninis „Mokinio sveikatos pažymėjimas“ (forma E027-1), kaip ir anksčiau buvęs „Vaiko sveikatos pažymėjimas“ (forma Nr. 027-1/a), galioja 1 metus nuo jo užpildymo dienos.
·       Pilna sveikatos pažyma yra tada, kai patikrinama ir vaiko dantų būklė. Gydytojas odontologas asmens sveikatos priežiūros įstaigose, teikiančiose pirminės odontologinės sveikatos priežiūros paslaugas, patikrinimo duomenis turi įvesti į https://www.esveikata.lt/ sistemą. Kitu atveju, šie duomenys nebus matomi. Pasidomėkite ar gydymo įstaiga, kurioje atliekama patikra – tai gali padaryti. Gavus odontologo pažymą iš privačių odontologijos klinikų turėtų pristatyti ne ugdymo įstaigai, bet šeimos gydytojai, kuri ir įvestų duomenis į https://www.esveikata.lt/ sistemą.
·       Svarbu nepavėluoti pasirūpinti išankstine registracija pas medikus, neatidėti vaiko profilaktinio sveikatos patikrinimo paskutinei minutei.
Visuomenės sveikatos biuro specialistė Rūta Kalvaitienė tel. 867694349

Pozityvi tėvystė – vaiko gerųjų savybių įžvelgimas, atskleidimas, ugdymas, atsižvelgiant į turimus gabumus ir gebėjimus, skatinant vaiką pasitikėti savimi, mokant būti savarankišku, atsakingu už savo veiksmus, priimti savo ir kitų jausmus, tinkamai juos reiškiant.

Vyresnioji priešmokyklinio ugdymo mokytoja Vilma J. savo publikuotame moksliniame darbe, kviečia susipažinti su mokslinės literatūros apžvalga, kuri nagrinėja pozityvios tėvystės reiškinį bei pozityvios tėvystės raiškos galimybes ikimokyklinio ugdymo įstaigoje. Šiuo klausimu autorė taip pat atliko tyrimą. Pozityvi tėvystė tyrime siejama su socialinės kompetencijos ugdymo svarba. Atliktas tyrimas nustatė, kad pozityvios tėvystės įgūdžiai itin svarbūs ugdant priešmokyklinio amžiaus vaikų socialinę kompetenciją. Svarbu padėti vaikui suvokti save, skiepyti vertybes, kuriant harmoningą aplinką, pažinti savo jausmus, ugdyti empatiją, priimti kitokį vaiką, išgyventi nepatogius dalykus. Siekiant tobulinti pageidautinas savybes svarbus ir lankomos ugdymo įstaigos indėlis, o kryptingai ugdyti vaiką padeda glaudus pedagogų ir tėvų bendradarbiavimas. Tik bendra šeimos ir pedagogų veikla gali duoti pozityvių rezultatų šiuo klausimu. Mokslinės literatūros analizė bei atlikto tyrimo rezultatai rodo, kad priešmokyklinio amžiaus vaikas, auklėjamas remiantis pozityvios tėvystės principais, įgyja tokio amžiaus vaikui reikalingas socialines kompetencijas, socialinius ir efektyvius darbo įgūdžius, kurie užtikrina sėkmingą vaiko socializaciją, kūrybiškumą bei pasirengimą mokykliniam ugdymui.

Su straipsniu ir tyrimo išvadomis galite susipažinti čia: 408-Article Text-1299-1-10-20201217 (1).pdf

2020 01 18  Ugdant vaikų tautinę savimonę ir pasididžiavimą savo šalimi ugdomas ir gerumas, atjauta, viduje užgimsta vienybės ir draugystės jausmai... Kiek daug mažo vaiko širdelėje telpa meilės ir gerumo. Kviečiame pasižvalgyti jų piešiniuose.

Nuoroda į vaizdo medžiagą: https://fb.watch/3anp8K4sJz/

"Laisvės gynėjų diena mano piešinėlyje"

Dėkojame organizatoriams!

  Informuojame, kad už 2019 m. darželis-lopšelis ,,Boružėlė“ surinko 1948,41 Eur gyventojų pajamų mokesčio (1,2 proc.). 

  Dėkojame visiems, paskyrusiems  pajamų mokesčio (1,2 proc.) dalį lopšeliui-darželiui ,,Boružėlė“.

 


Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau – priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau – pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Informuojame, kad 2020 m. rugsėjo 1 d. įsigalioja Lietuvos Respublikos socialinės paramos mokiniams įstatymo nuostata dėl visuotinio priešmokyklinukų ir pirmokų nemokamo maitinimo, pagal kurią nuo 2020 m. rugsėjo 1 d. mokiniai, kurie mokosi visose mokyklose, įskaitant nevalstybines mokyklas ir darželius, pagal priešmokyklinio ugdymo programą (toliau - priešmokyklinukai) ar pagal pradinio ugdymo programą pirmoje klasėje (toliau - pirmokai), įgyja teisę į nemokamus pietus, nevertinant šeimos pajamų. Šią teisę įgyja ir globojami vaikai, todėl dėl nemokamo maitinimo mokiniams gali kreiptis ir vienas iš vaiko globėjų.

Kviečiame Tėvelius į tėvų susirinkimus:

2020 m. birželio 22 d. 18.00 val.  lopšelio grupės;

2020 m. birželio 29 d. 18.00 val.  ikimokykliniougdymo grupės;

2020 m. birželio 29 d. 18.30 val.  priešmokyklinio ugdymo grupės.

Susirinkimai vyks darželio teritorijos vidiniame kieme.

Maloniai kviečiame dalyvauti.

Pagarbiai,

Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“

Administracija

Įstaiga ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo sutartis su naujai priimtų vaikučių tėveliais pasirašys nuo birželio 15 d. nuotoliniu būdu arba bendruose organizuojamuose grupių susitikimuose. Sutartis pateiksime el paštu susipažinimui. Susitikimų laikas grupėms planuojamas nuo birželio 15 d. - darželio teritorijoje atskiru grafiku, kuris artimiausiu metu bus pateiktas įstaigos svetainėje.

                                                                        Direktorė Loreta Levanauskienė

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro sprendimu Dėl ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo organizavimo būtinų sąlygų, nuo 2020 m. gegužės 18 d. lopšelis-darželis „Boružėlė“ organizuos ugdymą įstaigoje pagal ugdymo proceso atnaujinimo tvarkos aprašą. Pridedame dokumentus:

Mama,tu pati brangiausia,
Rankos tavo man švelniausios,
Kai prisimenu tave,
Saulė šviečia širdyje.

Ugdymui vykstant nuotoliniu būdu, lopšelio-darželio „Boružėlė“ meninio ugdymo (dailės) mokytoja Jurgita Makarevičienė organizavo virtualią parodą „MYLIMAI MAMYTEI“.

Sveikiname artėjančios Motinos dienos proga visas MAMYTES  ir siūlome pasigrožėti mūsų vaikų piešiniais JUMS

 

Informuojame, kad vadovaujantis 2020-03-12 Lietuvos Respublikos Vyriausybės posėdyje priimtu nutarimu nuo 2020 m. kovo 13 d. rekomenduojama, o nuo kovo 16 d. iki kovo 27 d. privalomai stabdomas ugdymo procesas visose švietimo įstaigose.

LOPŠELYJE-DARŽELYJE  „BORUŽĖLĖ“ NUO 2020 M. KOVO 16 D. IKI KOVO 27 D. PRIVALOMAI STABDOMAS UGDYMO PROCESAS – ĮSTAIGA UŽDAROMA

Atkreipiame dėmesį į Sveikatos apsaugos ministerijos rekomendacijas žmonėms, kurie neseniai grįžo iš šalių, kur nustatytas koronaviruso protrūkis, 14 dienų nuo išvykimo iš šių šalių dienos likti namuose ir stebėti savo sveikatą.
Šalių sąrašas: Kinija, Šiaurės Italija (Lombardijos, Veneto, Pjemonto ir Emilijos-Romanijos regionai), Honkongas, Iranas, Japonija, Pietų Korėja, Singapūras.
Daugiau informacijos: https://www.smm.lt/web/lt/del-koronaviruso

 

Vienas iš svarbiausių programos „eTwinning“ elementų yra mokytojų, mokinių, mokyklų, tėvų bendradarbiavimas. Programoje „eTwinning“ mokytojai dirba kartu ir organizuoja veiklas savo mokiniams. Jie imasi aktyvaus vaidmens, bendrauja, tyrinėja, priima sprendimus, gerbia vienas kitą ir lavina XXI amžiaus įgūdžius. Tai nauja erdvė, kuri padės mums tobulinti savo įgūdžius organizuojant ir dalyvaujant projektuose. Tai nauji iššūkiai, kurių nori mūsų mokytojai ir visa bendruomenė. Tai galimybė bendradarbiauti su partneriais visame pasaulyje.

Daugiau informacijos:

2019-12-16

 

            Informuojame, kad įėjimas į lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ pastatą yra iš ,,Ramunių“ gatvės pusės, praeinant pro ,,Ramunėlių“ grupę. Kiti įėjimai yra uždaryti.

                                                       Pagarbiai, Kauno lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ Administracija                                                                                                                                                         

Fizinio aktyvumo (Toliau - FA) nauda žmogui, o ypač mažam augančiam vaikui, yra nuodugniai moksliškai ištirta bei patvirtinta ir abejonių nekyla dėl to, kad pakankamas ir sveikatą tausojantis FA turi būti neatsiejama kasdienio gyvenimo dalis*.

Lopšelyje-darželyje „Boružėlė“ nuo 2019 m. rugsėjo 15 d. iki 2019 m. spalio 10 d. buvo organizuojamas Respublikinis projektas „Mažasis mokslininkas-tyrinėjimų laboratorijų pristatymas“, kurio tikslas buvo - atrasti kuo daugiau įvairesnių įstaigose ar aplink įrengtų tyrinėjimo laboratorijų, kurios įtraukia, skatina vaikus tyrinėti, bandyti, atrasti, eksperimentuoti bei pasidalinti turimų resursų fotografijomis su šalies įstaigomis.

Lopšelio - darželio „Boružėlė“  „Boružėlių“ grupės ugdytiniai su auklėtojomis dalyvauja Respublikiniame ikimokyklinio amžiaus vaikų kūrybiniame projekte skirtame pasaulinei gyvūnų dienai „Meilė – draugystė - gerumas – gyvūnai mūsų draugai“.

LOPŠELIS-DARŽELIS „BORUŽĖLĖ“ GAVO EUROPOS SĄJUNGOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMO PROJEKTO FINANSAVIMĄ

2019 09 10

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“ parengė ir pateikė projekto „Ikimokyklinio ir bendrojo ugdymo mokyklų veiklos tobulinimas“ paraišką finansuoti iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamam projektui.

kuriame lietuvos ateiti

SKELBIAMA KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO „BORUŽĖLĖ“ MODERNIZAVIMO RANGOS DARBŲ PRADŽIA

 

2019-09-10

            Informuojame, kad lopšelio-darželio ,,Boružėlė“ pastato modernizavimo rangos darbai prasidės nuo 2019 m. rugsėjo 16 d. (pirmadienio). Darbų vykdymo pradžia yra numatoma jungiamajame korpuse. Prieš vykdant griovimo darbus bus aptverta teritorija bendruomenės saugumui užtikrinti. Ugdymo procesas vyks įprastu ritmu.

Š. m. birželio 4d. 17.00 val. vyks bendruomenės ŠEIMOS šventė, kurioje Jūsų laukia grakščios balerinos, vyks karatė vaikų pasirodymas. Visi kartu darysime eksperimentus iš molio ir kinetinio smėlio, piešime lauke ir turėsime dar daug smagių užsiėmimų !!!!

Jus pasitiks nuostabūs personažai ir jų padėjėjai.

Tad laukiame Jūsų visų ateinant su šypsenomis ir noru pažaisti !!!

Šeima

Pilietinės edukacijos projekto „Lietuvos miestai vaikų lūpomis ir akimis“ dalyviai - l-d "Boružėlė" ugdytiniai.
Dalinamės sukurtu vaikų piešinių ir aprašymų filmuku „Lietuvos miestai vaikų lūpomis ir akimis“

 

TĖVELIŲ (kurių vaikai laukia eilėje į mūsų darželį) DĖMESIUI, 

Informuoju, kad jau sudaryti vaikų sąrašai, kurie nuo 2019-09-01 dienos lankys lopšelį-darželį "Boružėlė". Patekusių vaikų tėveliai yra informuojami asmeniškai ir yra kviečiami į 2019-06-05 dieną 17.30 val. vyksiantį tėvų susirinkimą (Kauno l-d „Boružėlė“ salėje, adresu Bitininkų g.21).

Pagarbiai, direktorė Loreta Levanauskienė

2019 m. gegužės 16 d. Kauno kultūros centre Tautos namuose vyko XVI Kauno ikimokyklinių įstaigų vaikų jungtinio choro festivalis „DAINUOKIME DRAUGE“,

Kviečiame aplankyti RESPUBLIKINĘ  IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VAIKŲ, PEDAGOGŲ, TĖVELIŲ KŪRYBINIŲ DARBŲ PARODĄ „VITRAŽAI – PAVASARIS“. Parodos ekspoziciją rasite aktų salėje I aukšte.

IMGP2310

http://bit.ly/KaunasRieda2019

 

KAUNAS RIEDA 2019

Balandžio 6 dieną 12 val., skambant muzikos ritmams, pajudėsime iš Nemuno salos nuo „Žalgirio“ arenos ir visi drauge riedėsime į Rotušės aikštę. Ten lauks triukšmingas VIDO BAREIKIO KONCERTAS.

Kviečiame aplankyti!!! Mūsų pirmo aukšto erdvės prabilo meilės kalba

Projektas „Labai myliu“, apjungiantis visą bendruomenę ragina trumpam sustoti, pasvajoti ir pasigrožėti...

Kauno lopšelio-darželio „Boružėlė“ „Ežiukų“ gr. ugdytiniai dalyvavo tarptautiniame ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo įstaigų projekte Edukacinės-praktinės veiklos „Gamtos eksperimentai“.

Kviečiame aplankyti vaikų darbų parodą „Mano Kalėdinis atvirukas“ I aukšte prie administracijos.

 

Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras (ULAC) kartu su Sveikatos apsaugos ministerija (SAM), Švietimo ir mokslo ministerija (ŠMM) bei Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacija (SVSBA) jau septintus  metus iš eilės, kvietė ikimokyklinių įstaigų auklėtinius, pradinių klasių moksleivius ir jų šeimas sukurti „Švarių rankų šokį 18“, kuriame atsispindėtų rekomenduojamos rankų plovimo higienos taisyklės ir teisingo kosėjimo etiketo judesiai. Iniciatyva „Švarių rankų šokis“ skirta ugdyti teisingus vaikų rankų higienos įpročius, susipažinti su kosėjimo etiketu ir į procesą pažvelgti linksmai. Dalinamės mūsų šokiu!

SRS

2018 m. kovo 21 d. Kauno lopšelyje - darželyje ,,Boružėlė“ vyko bendruomenės susirinkimas dėl Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų  bendrai finansuojamo projekto Nr. 09.1.3-CPVA-R-705-21-0002 ,,Kauno lopšelio - darželio ,,Boružėlė“ modernizavimas didinant paslaugų prieinamumą“.

Šeimų akademija – tai kompleksinių paslaugų šeimoms dalis. Uždaviniai:

 • ugdyti harmoningą bendravimą šeimoje;
 • atskleisti ir stiprinti šeimos vertybes bei stiprybes;
 • siekti konstruktyvaus šeimos krizių įveikimo;
 • stiprinti į asmenybės ugdymą nukreiptus tėvystės įgūdžius.

 Šeimų akademijos pristatymas

 LD „Boružėlė“ tradiciškai pasisako PRIEŠ patyčias ir bet kokį kitą smurtą.

Dalyvaudami Sąmoningumo didinimo mėnesyje BE patyčių, aktyviai įtraukiame vaikus į temines veiklas. Numatyta: kepti emocijų bei draugystės blynus, plakti kokteilius ir dar daug veiklos vaikams.

stotele1

Veiklų nuotraukas galite pamatyti čia

 

Sodinčiaus konkursas jau įsibėgėjo. Lopšeliui – darželiui “Boružėlė” iki pilnos laimės labai trūksta šilnamio, todėl balsuokime visi kartu ir mūsų vaikai darželio kieme turės šilnamį, kuriame, pasak jų, gyvens “laimingos daržovės”

Laimingų augalų šiltnamis

Kompleksinės paslaugos Kauno šeimoms – tai šeimoms teikiama kompleksinė psichologinė, psichoterapinė bei socialinė pagalba.

BSN pristatymas

2018 03 09 Vykome į Aleksoto seniūniją, susitikome su fondo „Švieskime vaikus“ atstovais, kur buvo iškilmingai padovanoti tautiniai kostiumai vaikams.

2018 03 05 Edukacinis rytmetys DRAUGYSTEI su Visuomenės sveikatos priežiūros specialiste ir psichologe
Vaikai įtvirtino žinias apie draugiškumą ir pagarbą vienas kitam.

2018 03 08 Lopšelis – darželis „Boružėlė“ dalyvauja Respublikiniame konkurse „Sodinčius“. Kovo 20 dieną prasidės balsavimas – stengsimės laimėti ŠILTNAMĮ, kuriame augs laimingos daržovės laimingiems vaikams!

 

Mus surasite:

Kauno lopšelis-darželis „Boružėlė“
Ikimokyklinio ugdymo įstaiga

Bitininkų g. 21, Kaunas LT-46382, Lietuva
Phone icon  +370 37 420165
Email icon Šis el.pašto adresas yra apsaugotas nuo šiukšlių. Jums reikia įgalinti JavaScript, kad peržiūrėti jį.
Website icon https://www.ld-boruzele.lt
facebook icon https://www.facebook.com

Juridinio asmens kodas: 195473374

 • Mokomoji kalba: Lietuvių kalba
 • Steigėjas: Kauno miesto savivaldybė
 • Teisinė forma: Biudžetinė įstaiga
 • 2002-03-28 Kauno miesto Savivaldybės Tarybos sprendimu buvo įsteigtas Kauno miesto lopšelis-darželis.
 • 2002-11-28 lopšeliui-darželiui buvo suteiktas „Boružėlės“ vardas.

coccinelle 005

 • Atvira naujovėms, humanizmo idėjomis pagrįsta vaikų ugdymo įstaiga, ugdanti kūrybingą, gebančią sveikai gyventi ir linkusią lyderiauti asmenybę.
 • Teikti paslaugas ankstyvojo, ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus vaikams, puoselėti visas vaiko galias, lemiančias asmenybės vystymosi sėkmę, sudaryti sąlygas saugiam, ekologiškam ir sveikam ugdymui(si), užtikrinti mokyklinę brandą.

B2

PROJEKTAS ,,MOKYMOSI PER JUDESĮ METODIKOS TAIKYMAS IKIMOKYKLINIAME UGDYME, INTEGRUOJANT SPECIALIŲJŲ POREIKIŲ VAIKUS" NR. 09.2.1-ESFA-K-728-02-0014 DALINAI FINANSUOJAMAS EUROPOS SOCIALINIO FONDO LĖŠOMIS

Naudojame slapukus siekdami pagerinti jūsų naršymo patirtį, teikti suasmenintus skelbimus ar turinį ir analizuoti srautą. Spustelėdami „Priimti visus“ sutinkate su mūsų slapukų naudojimu Skaityti Privatumo politika